چهاردهمین دوره همفکر شهرکرد به میزبانی شتاب‌دهنده راست‌چین برگزار شد : 

mobile-navثبت نام